Brković optužio Đačića da je oštetio građane za 18 miliona eura

Advo­ka­ti Vek­tre Ja­kić pod­ni­je­li su kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Plje­vlja Mir­ka Đa­čić zbog, ka­ko su na­ve­li, zlo­u­po­tre­be po­lo­ža­ja.
Iz te kom­pa­ni­je, či­ji je vla­snik Dra­gan Br­ko­vić, su re­a­go­va­li na Đa­či­će­ve na­vo­de da op­šti­na ne mo­že da iz­mi­ru­je svo­je oba­ve­ze zbog du­ga ko­ji Ve­kra Ja­kić ima pre­ma toj lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi. Đačić je klasičnom zloupotrebom nadležnosti i Zakona o lokalnoj upravi, samovoljno odredio namete privrednicima i po već pravosnažnim sudskim presudama oštetio građane i unazadio grad za preko 18 miliona eura. Po istom su osnovu u toku sporovi Vektre Jakić i već su izvjesne sudske presude o višemilionskoj odšteti koju će Opština morati da nadoknadi kompaniji, kazali su iz Brkovićeve kompanije.


Već dvi­je go­di­ne plje­valj­ski Iz­no­gud, jav­no i bez po­vo­da, bla­ti kom­pa­ni­ju Vek­tra Ja­kić. Zlo­u­po­tre­blja­va­ju­ći funk­ci­ju gra­do­na­čel­ni­ka Plje­va­lja, u pre­ko tri­de­set me­dij­skih iz­ja­va, kon­ti­nu­i­ra­no ob­ma­nju­je jav­nost ka­ko Vek­tra Ja­kić, na­vod­no, du­gu­je grd­ne mi­li­o­ne lo­kal­noj upra­vi, po osno­vu po­re­skih oba­ve­za i kon­ce­si­ja. Ne­ma di­le­me da je is­pod ni­voa po­le­mi­sa­ti s umi­šlje­nom po­li­tič­kom star­le­tom, da ista upor­no ne zlo­u­po­tre­blja­va za­ko­ne o lo­kal­noj upra­vi, na­no­se­ći go­le­mu šte­tu, ne sa­mo bu­džet­skim sred­stvi­ma gra­đa­na, ne­go i pri­vre­di Plje­va­lja. Iz­no­gu­do­va za­ra­zna kap pre­li­la je ča­šu la­ži, ne­dav­nom iz­ja­vom ka­ko bi lo­kal­na upra­va iz­mi­ri­la dug dr­ža­vi, ako Br­ko­vić iz­mi­ri oba­ve­ze. Plje­valj­ski sve­zna­dar još do­da­je da se mo­že sta­vi­ti znak jed­na­ko­sti iz­me­đu oba­ve­za lo­kal­ne upra­ve po osno­vu po­re­za i Vek­tre Ja­kić po osno­vu kon­ce­si­ja – pi­še u re­a­go­va­nju Br­ko­vi­će­ve kom­pa­ni­je.
Is­ta­kli su da je Đa­čić pre­ne­bre­gao jed­nu sit­ni­cu, da su pla­nom re­or­ga­ni­za­ci­je utvr­đe­ne oba­ve­ze Vek­tre Ja­kić, po osno­vu kon­ce­si­o­nih na­kna­da i po­re­za na imo­vi­nu, a svi na­knad­ni ne­za­ko­ni­ti na­me­ti lo­kal­ne upra­ve ospo­re­ni, u vi­še na­vra­ta, pred Uprav­nim su­dom.


Ima li ozbilj­ni­jeg gra­đa­ni­na ili in­sti­tu­ci­je ko­ji­ma je vi­še po­tre­ban i je­dan do­kaz da je Mir­ko Đa­čić naj­ve­ća po­li­tič­ka šte­to­či­na Plje­va­lja. Či­ni se da ne­ma te dez­in­sek­ci­je i de­ra­ti­za­ci­je ko­ja mo­že ubla­ži­ti šte­tu ko­ju na­no­si i gra­du i pri­vre­di. Na­i­me, taj po­li­tič­ko-eko­nom­ski pa­ra­zit, kla­sič­nom zlo­u­po­tre­bom nad­le­žno­sti i za­ko­na o lo­kal­noj upra­vi, sa­mo­volj­no je od­re­dio na­me­te pri­vred­ni­ci­ma i po već pra­vo­sna­žnim sud­skim pre­su­da­ma ošte­tio gra­đa­ne i una­za­dio grad za pre­ko osam­na­est mi­li­o­na eura. Po istom su osno­vu u to­ku spo­ro­vi Vek­tre Ja­kić i već su iz­vje­sne sud­ske pre­su­de o vi­še­mi­li­on­skoj od­šte­ti ko­ju će Op­šti­na mo­ra­ti da na­dok­na­di kom­pa­ni­ji. Uvje­ren ka­ko se vje­što ka­mu­fli­rao so­ci­jal­nom de­ma­go­gi­jom i jav­nim in­te­re­som, po­vre­me­no DPS -om i ne­ka­kvim „svo­jim“ lju­di­ma u Vla­di, Iz­no­gud, ko­ji je umi­slio da je ka­lif, već dvi­je go­di­ne ne­za­ko­ni­to dr­ži u blo­ka­di po­slov­ne ra­ču­ne Vek­tre Ja­kić, a ti­me i sve in­ve­sti­ci­o­ne i raz­voj­ne pro­gra­me kom­pa­ni­je. Zbog to­ga broj­ne plje­valj­ske po­ro­di­ce ni­je­su u mo­guć­no­sti da re­dov­no pri­ma­ju pla­tu, dok je pro­iz­vod­nja sve­de­na na mi­ni­mum, kao i eks­plo­a­ta­ci­ja šu­me, a ti­me i mo­guć­nost da vi­še sto­ti­na Plje­vlja­ka i ta­mo­šnjih ma­lih pred­u­ze­ća do­bi­ju po­sao – po­ru­či­li su iz Vek­tre.
Na­gla­si­li su da Vek­tra Ja­kić već dvi­je go­di­ne ni­je u mo­guć­no­sti da re­a­li­zu­je plan re­or­ga­ni­za­ci­je, oba­ve­ze pre­ma dr­ža­vi, kup­ci­ma i do­ba­vlja­či­ma, ni­ti da obez­bi­je­di obrt­na sred­stva za pu­nu pro­iz­vod­nju.
Da ne po­mi­nje­mo raz­voj­ne pro­jek­te, to­pli­fi­ka­ci­ju gra­da, elek­tron­sku fa­bri­ku Op­tel, te za­vr­še­ne in­ve­sti­ci­je u Gra­đe­vi­na­ru, as­falt­noj i be­ton­skoj ba­zi… Za­to je na­ša advo­kat­ska ka­ce­la­ri­ja već pod­ni­je­la tu­ži­la­štvu kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv Đa­či­ća zbog zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja – za­klju­či­li su iz Vek­tre Ja­kić.
Dug Vek­tre pre­ma op­šti­ni Plje­vlja kon­sta­to­va­la je i DRI. Po osno­vu kon­ce­si­je i po­re­za na ne­po­kret­nost Vek­tra du­gu­je op­šti­ni 4,1 mi­li­on eura. Za dug su pre­po­ru­či­li Po­re­skoj upra­vi da ga bo­lje na­pla­ti.

Iz Vek­tre su ka­za­li da „bu­dvan­skom sin­dro­mu“, na bal­kan­skim pro­sto­ri­ma, ne­ma slič­ni­jeg pri­mje­ra od plje­valj­skog Iz­no­gu­da ko­ji, ba­ha­to­šću i sa­mo­vo­ljom, za­u­sta­vlja naj­ve­ću pri­vat­nu in­ve­sti­ci­ju od sto mi­li­o­na eura, s ne­sa­gle­di­vim po­sle­di­ca­ma i za kom­pa­ni­ju i grad u ko­me se ta kom­pa­ni­ja na­la­zi.
Ko još mo­že po­vje­ro­va­ti u Đa­či­će­ve ne­bu­lo­ze ka­ko je ve­ći in­te­res Plje­va­lja da ne­za­ko­ni­tim od­lu­ka­ma „na­mak­ne u bu­džet“ ne­ko­li­ka mi­li­o­na eura, od raz­vo­ja ko­ji je tom gra­du već do­nio sto mi­li­o­na in­ve­sti­ci­ja u pre­ra­đi­vač­ke ka­pa­ci­te­te i vi­še mi­li­o­na bu­džet­skih pri­ho­da. Pri­tom se ni­ko i ne za­pi­ta do ka­da se ta­ko bez­o­čan re­ket lo­kal­nog moć­ni­ka mo­že pro­mo­vi­sa­ti kao jav­ni in­te­res, a da mu se za sve „dr­ma šu­ba­ra i cve­će“. Jer, to je onaj bu­ko­vič­ki mi­tra­lje­zac, što je ko­kar­du očas za­mi­je­nio DPS član­skom kar­tom, ma­skir­nu uni­for­mu imi­džom star­le­te, op­šti in­te­res – lič­nim, a dr­žav­ni – pri­vat­nim. Đa­čić, u kon­ver­tit­stvu, oči­to, ni­je pr­va­čić – za­klju­či­li su iz Vek­tre.

Izvor: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor