Bjelasica Rada bankrotirala

Za fa­bri­ku Bje­la­si­ca Ra­da ni­ko ni­je pod­no­sio plan re­or­ga­ni­za­ci­je u za­kon­skom ro­ku od 90 da­na od uvo­đe­nja ste­ča­ja, pa će bi­ti pro­gla­šen ban­krot, a imo­vi­na ogla­še­na na pro­da­ju, po­tvr­dio je za „Dan” ste­čaj­ni uprav­nik tog bje­lo­polj­skog pred­u­ze­ća Sre­ten Mr­va­lje­vić.

  Foto:Vijesti
Pro­gla­ša­va­nje ban­kro­ta oče­ku­je se u sep­tem­bru. Is­pit­no ro­či­šte je za­ka­za­no za 20. sep­tem­bar, vje­ru­jem da će ta­da bi­ti usvo­je­na li­sta po­tra­ži­va­nja. Čim se to de­si, na­kon sed­mi­cu-dvi­je bi­će pro­gla­šen ban­krot. Za pred­u­ze­će ne­ma dru­gog rje­še­nja jer ni­ko u za­kon­skom ro­ku ni­je pod­nio plan re­or­ga­ni­za­ci­je, iz­ja­vio je Mr­va­lje­vić.
On je ka­zao da je imo­vi­na pred­u­ze­ća, ko­jem je ovo dru­gi put da je u ste­ča­ju, pro­ci­je­nje­na na 2,2 mi­li­o­na, a da su naj­ve­ći po­vje­ri­o­ci dr­ža­va i rad­ni­ci.

Rad­ni­ci pri­li­kom na­pla­te ima­ju pri­o­ri­tet, ali bi tre­ba­lo da se na­pla­te i dr­ža­va i rad­ni­ci od pro­da­je imo­vi­ne – re­kao je Mr­va­lje­vić.
Ste­čaj u fir­mu Bje­la­si­ca Ra­da uve­den je kra­jem ma­ja na za­htjev rad­ni­ka zbog ne­is­pla­će­nih 13 ne­to za­ra­da u iz­no­su od 250 hi­lja­da i po­la mi­li­o­na za ne­u­pla­će­ne do­pri­no­se za osam go­di­na. U tom mo­men­tu pred­u­ze­će, či­ji je vla­snik Euro­fond, bi­lo je u blo­ka­di go­di­nu na iz­nos od 2,84 mi­li­o­na.
Ovo je dru­gi ste­čaj ko­ji se uvo­di u Bje­la­si­cu Ra­du, pr­vi je uve­den 2007. go­di­ne, a kom­pa­ni­ja je iza­šla iz ste­ča­ja 2014. go­di­ne, na­kon tri do­ka­pi­ta­li­za­ci­je.
Iz­vr­šni di­rek­tor Euro­in­ve­sta, dru­štva ko­je upra­vlja Euro­fon­dom, Bo­i­ša Šo­tra ka­zao je da ni­su pod­ni­je­li plan re­or­ga­ni­za­ci­je jer je pro­ci­je­nje­na imo­vi­na ma­nja od du­go­va fir­me. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, in­di­rek­tan uzroč­nik za uvo­đe­nje ste­ča­ja i lo­še sta­nje u Bje­la­si­ci Ra­di je fa­mo­zni kre­dit od Abu Da­bi fon­da ko­ji ta fir­ma ni­je do­bi­la.


Na­kon pro­cje­ne imo­vi­ne ni­je bi­lo mo­gu­će pod­ni­je­ti plan re­or­ga­ni­za­ci­je. Bi­la je po­treb­na do­ka­pi­ta­li­za­ci­ja ili go­tov no­vac da bi se iza­šlo iz to­ga. Kre­dit od 1,7 mi­li­o­na eura kod Abu Da­bi fon­da smo pot­pi­sa­li, ušli u re­kon­struk­ci­ju, po­tro­ši­li 800 hi­lja­da, htje­li da na­sta­vi­mo, me­đu­tim, kre­dit ni­je do­bi­jen i tu je sve sta­lo – re­kao je Šo­tra.
Uvo­đe­njem ste­ča­ja bez po­sla je osta­lo 50 rad­ni­ka, ko­ji su pro­te­sto­va­li ot­ka­ko je u sep­tem­bru 2015. pre­ki­nu­ta pro­iz­vod­nja. Na­kon pre­ki­da pro­iz­vod­nje upra­va ih je po­sla­la na pri­nud­ni od­mor, pla­te ni­su is­pla­ći­va­ne, kao ni do­pri­no­si. Upra­va se ža­li­la na po­li­tič­ke pri­li­ke, jer ni­su do­bi­li kre­dit. Rad­ni­ci su tra­ži­li zara­de dok ni­su od­lu­či­li da tra­že ste­čaj.
Biv­ša di­rek­to­ri­ca Bje­la­si­ce Ra­de Ta­ma­ra La­ki­će­vić, ko­ja je uvo­đe­njem ste­ča­ja do­bi­la ot­kaz kao i osta­li rad­ni­ci, ka­za­la je da je sve kre­nu­lo niz­br­do na­kon što ni­su do­bi­li kre­dit od Abu Da­bi fon­da.
Do­ka­pi­ta­li­za­ci­ja 2015. go­di­ne tre­ba­lo je da se za­vr­ši sa ugo­vo­rom o ge­ne­ral­nom za­stup­ni­štvu sa Ko­ka ko­lom. Oni su po­sa­li pi­smo na­mje­re Mi­ni­star­stvu po­ljo­pri­vre­de, pot­pi­sa­la sam ugo­vor sa Pe­trom Iva­no­vi­ćem u apri­lu 2015. za kre­dit kod Abu Da­bi fon­da. Me­đu­tim, kre­dit na kra­ju ni­smo do­bi­li iz hi­lja­du i jed­nog raz­lo­ga i Ko­ka ko­la je od­u­sta­la jer ni­smo po­što­va­li tok. No­vac nam je tre­bao za vra­ća­nje du­go­va i re­kon­struk­ci­ju – na­ve­la je ona.
Euro­fon­dom upra­vlja­ju lju­di bli­ski Ve­se­li­nu Ba­ro­vi­ću, ko­ji u tom fondu ima 2,6 od­sto ak­ci­ja.

La­ki­će­vi­će­va je na­ve­la da se kon­ce­si­ja za vo­do­i­zvo­ri­šte Če­o­če ne mo­že do­di­je­li­ti ni­ko­me sem vla­sni­ku Bje­la­si­ce Ra­de.
Ze­mlji­šte na ko­jem je vo­do­i­zvo­ri­šte vla­sni­štvo je Bje­la­si­ce Ra­de, još od pri­je pri­va­ti­za­ci­je. Mi­slim da se kon­ce­si­ja ne mo­že do­di­je­li­ti ni­ko­me dru­go­me sem vla­sni­ku Bje­la­si­ce Ra­de. Ako bi se da­lo ne­ko­me dru­go­me, to bi bio prav­ni non­sens – na­ve­la je La­ki­će­vi­će­va.

Izvor:Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor