BIVŠI RADNICI „BJELASICE RADE”: Blokiraće magistralu ako ne dobiju zarade

Na­kon što se ni­ko ni­je ja­vio na oglas za pro­da­ju cje­lo­kup­ne imo­vi­ne bje­lo­polj­ske fa­bri­ke mi­ne­ral­ne vo­de ,,Bje­la­si­ca Ra­da”, po ukup­noj po­čet­noj ci­je­ni od 1,72 mi­li­o­na eura, ju­če je oko 40 biv­ših rad­ni­ka pro­te­sto­va­lo. Oku­pi­li su se u kru­gu fa­bri­ke da, ka­ko je ka­za­la pred­sjed­ni­ca sin­di­ka­ta fa­bri­ke Lji­lja­na Ra­ko­vić upo­zo­re nad­le­žne da hit­no, ka­ko su i obe­ća­li, ri­je­še nji­ho­ve pro­ble­me. Na­ja­vi­li su i ra­di­ka­li­za­ci­ju pro­te­sta uko­li­ko im Vla­da i lo­kal­na sa­mo­u­pra­va ne po­mog­nu.


Ako nam za se­dam da­na ne ka­žu šta će sa na­ma bi­ti, pred­u­ze­će­mo ra­di­kal­ne ko­ra­ke. Ili će­mo ot­pu­to­va­ti za Pod­go­ri­cu is­pred Vla­de ili će­mo blo­ki­ra­ti ma­gi­stra­lu u Bi­je­lom Po­lju – po­ru­či­la je Ra­ko­vi­će­va.
Rad­ni­ci­ma se, ka­ko je ka­za­la, du­gu­je oko mi­li­on i po, a tro­ško­vi ste­ča­ja se iz da­na u dan uve­ća­va­ju.
– Raz­o­ča­ra­ni smo na ko­ji na­čin se vr­ši pro­da­ja na­še fa­bri­ke, jer su do­go­vo­ri i sa vi­so­kom pred­stav­ni­ci­ma Vla­de bi­li u dru­gom smje­ru. Kon­ce­si­ja na iz­vo­ri­šte mi­ne­ral­ne vo­de je da­ta, a pro­da­ja fa­bri­ke ogla­še­na bez iz­vo­ri­šta. Tim či­nom smo i zbu­nje­ni jer se, evo, već tre­ći put ni­ko ne ja­vlja da je ku­pi, a mi će­mo ka­ko sad stva­ri sto­je osta­ti bez ono­ga što nas sle­du­je. Od­no­sno bez za­ra­da i upla­ta za do­pri­no­se – ka­za­la je Ra­ko­vi­će­va.
Do­da­la je da je dio rad­ni­ka je­dva uspio da se pen­zi­o­ni­še i da pri­ma mi­zer­ne pen­zi­je od 120 eura, a na­kna­de sa Bi­roa ra­da ko­je su bi­le oko 70 eura, uki­nu­te su, jer ni­je­su upla­će­ni do­pri­no­si.

                                                              Fa­bri­ka je, ka­ko se ču­lo od dr­žav­nih funk­ci­o­ne­ra, sa­mo na ri­je­či­ma bi­la zna­čaj­na. Is­pa­da da je zna­čaj­na sa­mo za nas ne­ka­da za­po­sle­ne, gdje smo za svo­je po­ro­di­ce mu­ko­trp­nim ra­dom obez­bje­đi­va­li eg­zi­sten­ci­ju. Ovo je či­sti pri­mjer ka­ko ne tre­ba ra­di­ti, i još je­dan slu­čaj uni­šte­ne pri­vre­de u ne­ka­da ja­koj in­du­strij­skoj zo­ni u Ne­da­ku­si­ma – na­ve­la je ona.
Na kra­ju su rad­ni­ci sa­op­šti­li da svo­ja pra­va tra­že bez­u­spje­šno već šest go­di­na i da su se za to vri­je­me obra­ća­li ra­znim in­sti­tu­ci­ja­ma.
Na pro­da­ju su bi­li po­nu­đe­ni obje­kat fa­bri­ke za fla­ši­ra­nje vo­de, po­vr­ši­ne 2,97 hi­lja­da kva­dra­ta, za 772,41 hi­lja­du eura, ma­ši­ne, opre­ma i vo­zi­la za 576,25 hi­lja­da, kao i cje­vo­vod Lje­šni­ca – Fa­bri­ka, du­ži­ne oko se­dam ki­lo­me­ta­ra za 56,48 hi­lja­da eura.
Ste­čaj u pred­u­ze­će „Bje­la­si­ca Ra­da” je uve­den kra­jem ma­ja, a ban­krot je pro­gla­šen u sep­tem­bru. Na dva ogla­sa ni­je bi­lo is­prav­nih po­nu­da. Sle­de­ći oglas za pro­da­ju imo­vi­ne bi­će ras­pi­san u na­red­nih de­set da­na.

Izvor: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor