Bijelo Polje: U cilju smanjenja nekontrolisanog odlaganja smeća za tri mz podijeljeni kontejneri

Na području bjelopoljske opštine izražen je problem velikog broja divljih deponija i odlagališta smeća. Nadležne službe su na području ove opštine registrovale preko 105 lokacija na kojima se odlaže smeće na neprimjeren način i u većim količinama.Problem nelegalnog odlaganja otpada naročito je izražen na seoskom području.


U cilju unapređenja zaštite životne sredine i smanjenja nekontrolisanog odlaganja smeća NVO ,,Euromost” je pokrenula projekat „Naš otpad-naša odgovornost”. Projekat je finansiran sredstvima dobijenim na konkursu za raspodjele sredstava NVO preko lokalne uprave.
Tim povodom za tri mjesne zajednice uručeni su kontejneri. Po dva metalna kontejnera predata su MZ Zaton i Pavino Polje, i jedan za MZ Lozna, odnosno selo Poda.
Jedna od mjesnih zajednica koja ima velikih problema kada su u pitanju divlje deponije je Pavino Polje. Predsjednik MZ Slobodan Leković kaže da su radila na projektu saniranja divljih deponija, postavljanju tabli upozorenja, kao i postavljanju klupa i zasađivanju stabala, ali sve to nije dalo očekivane rezultate.


Kontejner imamo u centru sela, što je bilo nedovoljno, tako da ćemo uz ova dva i dobru saradnju sa ,Komunalnim prduzečem „Lim”, nadam se riješiti probleme u ovoj oblasti- kaže Leković.
Predsjednik MZ Zaton Marko Dangubić ističe da je akcija NVO Euromost za svaku pohvalu i naglašava da je i ranije zajedno rađeno na aktivnostima očuvanja životne sredine.
Ipak, sve to nije bilo dugog vijeka. Ipak, u centru Zatona uz pomoć Komunalnog prduzeća ,,Lima” dosta smo uradili na održavanju komunalne higije. Ova dva dobijena kontejnera postavićemo u blizini ograde mjesnog groblja- kaže Dangubić i naglašava da mini deponija ima od Ribarevina, preko Kljunače do Zatona.
Tu smeće i otpad odlažu ljudi u prolazu. Donose ga sa svih strana i to uglavnom pod okriljem mraka. Istina, deponija je manje nego ranije pa mislim da je važno da se primijene mjere nadzora, ali i da Komunalna policija počne da kažnjava nesavjesne sugrađane- ističe Dangubić i kao bivši prosvjetni radnik predlaže da se kao obavezan predmet u predškolskim ustanovama i osnovnim školama uvede ekologija, a da se stariji kažnjavaju za nemaran odnos prema životnoj sredini. Dangubić smatra da je to jedini način za prevazilaženje problema.


Demir Erović, iz Poda, sela koje pripada MZ Lozna, ističe da će kontejner biti postavljen u blizini područnog odjelenja Osnovne škole ,,Rifat Burdžović-Tršo”.
– Do pri­je go­di­nu da­na ni­je­smo ima­li ri­je­šen pro­blem od­la­ga­nja sme­ća. Ba­cao je ko je gdje sti­gao. Naj­vi­še, na­ža­lost u obli­žnji Lim. On­da smo do­bi­li kon­tej­ne­re, ali se i da­lje prak­ti­ku­ju sta­re na­vi­ke ko­je mo­ra­mo sank­ci­o­ni­sa­ti is­ta­kao je Ero­vić, do­da­ju­ći da je pro­blem od­la­ga­nja sme­ća evi­den­tan i u Bi­o­či, po­red igra­li­šta i ri­je­ke Lim. On ka­že da su ko­mu­nal­ci oči­sti­li taj pro­stor ali da je opet stvo­re­na ve­li­ka de­po­ni­ja.
Teh­nič­ki di­rek­tor ,Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća „Lim” Se­nad Pa­ča­riz ka­že da shod­no Lo­kal­nom pla­nu upra­vlja­nja ot­pa­dom ob­u­hva­će­na i ru­ral­na pod­ruč­ja.
Ura­đen je ka­ta­star di­vljih de­po­ni­ja, ko­je smo lo­ci­ra­li i tač­no utvr­di­li gdje su ta mje­sta gdje se mo­ra re­a­go­vat. U pred­u­ze­ću smo ura­di­li plan na­bav­ki po­su­da, od­no­sno kon­tej­ne­ra i ko­še­va, ko­je smo već po­sta­vi­li u ne­kim se­li­ma. Ovo je sa­mo po­če­tak re­a­li­za­ci­je na­šeg pla­na ukla­nja­nja ot­pa­da-ka­zao je Pa­ča­riz i na­gla­sio da će na svim kri­tič­nim mje­sti­ma u na­red­nom pe­ri­o­du bi­ti po­sta­vlje­ne od­go­va­ra­ju­će po­su­de za od­la­ga­nje ot­pa­da.

Prezentaciji projekta su prisustvovali na zahtjev NVO,,Euromost i članovi opštinske komisije za raspodjelu sredstava za NVO Amela Hadrović i Evica Krgović.

Izvopr: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor