Bijelo Polje: Policajci najavljuju radikalnije poteze, budući da još nisu dobili ključeve stanova 

Kupci stanova u zgradi Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju (CFSSI) u Bijelom Polju još nijesu dobili ključeve, iako je prošlo skoro tri i po godine od prvobitnog roka za useljenje. Tri zgrade u naselju Rogojevići trebalo je da budu završene još u martu 2014. godine, a danas je neizvjesno da li će do kraja godine biti završena treća zgrada u kojoj krov nad glavom treba da dobije 48 policajaca. Druge dvije zgrade su prije oko pola godine useljene nakon niz peripetija.


Nezadovoljni policajci koji, kako kažu, jedva sastavljaju kraj s krajem i na rubu su egzsistencije sa svojim porodicama, pravdu su zatražili sudskim putem. Preko svog zastupnika Dejana Krunića, advokata iz Bijelog Polja, I dobili su pravosnažne presude prema kojima tuženi Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju mora da plati penale zbog probijenih rokova za useljenja.
Na konkursu koji je objavljen po povlašćenim uslovima nas 40 službenika Uprave policije (od kojih je pet-šest u međuvremenu penzionisano) dobili smo stanove u ovoj zgradi, s krajnjom cijenom od 400 eura po kvadratnom metru. Povjerovali smo da je i nas konačno sunce ogrijalo i da će nakon višegodišnjeg podstanarskog staža i potucanja od jednog do drugog gazde, naše porodice konačno dobiti svoj krov nad glavom -kažu policajci.
Ističu da su, umjesto toga, izigrani, poniženi, obespravljeni i dovedeni skoro do prosjačkog štapa.
Kad su nas primorali da uplatimo sve do poslednjeg eura i sve verifikujemo kod notara, pretposlednjeg dana 2014. godine, u ugovoru koji je potpisao tadašnji izvršni direktor Fonda Igor Radulović pisalo je da ćemo se u stanove useliti do početka 2016. godine. Međutim, ni nakon pune tri i po godine mi i dalje nijesmo u svojim stanovima-ističu policajci.
Kažu da je ugovorom predviđeno i plaćanje penala za probijanje roka, na mjesečnom nivou.


Već imamo 50-ak pravosnažnih presuda na ime plaćanja penala zbog probijanje roka za useljenje, u iznosu od 130 do 180 eura mjesečno. Ipak, od toga zasad nema ništa. Fond je u blokadi godinu dana, tako da se ništa ne može naplatiti -kaže advokat Dejan Krunić.
On dodaje kako je nevjerovatno da je razlog nemogućnosti naplate po pravosnažnoj sudskoj preudi navodna blokada žiro- računa Fonda, iako su nedavno sklopili ugovor sa Sudski savjetom Crne Gore o izgradnji zgrade za sudije.
Kad je neko u blokadi, onda se ne mogu sklapati nikakvi ugovori. To je sve nezakonito-ističe Krunić.
Policajci koji je trebalo da usele u stanove kažu da su u velikim problemima.
Još uvijek smo podstanari i plaćamo nemale kirije uz koje na naplatu dolaze i mjesečne rate za kredite kod ovdašnjih banaka, na ime plaćanja Fondu za stan. Naše plate više ne mogu da pokriju ove izdatke. Od čega da živimo sa svojim porodicama? U još težoj situaciji je nekoliko naših kolega, koji su u međuvremenu penzinisani. Njihova primanja su još manja. Oni traže da krenemo u radikalniji vid borbe za naša prava, ističu policajci.
Naglašavaju da su zaslužili bolji tretman od Fonda, s obzirom na to da su sve svoje obaveze na vrijeme izmirivali.
Uz to, Uprava policije je podnijela veliki teret prilikom izgradnji ove tri zgrade, od kojih samo naša nije useljena. Sindikat Uprave policije je kupio plac u Rogojevićima po cijeni od 164.000 eura za 30 ari, uz učešće Opštine sa milion eura u plaćanju komunalija, uređenju prostora i izgradnji trafostanice. Takođe, znamo da je Vlada Crne Gore kupila nekoliko stanova, koje je ustupila Fondu, kako bi cijena kvadrata za nas bila što manja-kažu policajci.
Oni su zahvalni Upravi policije zbog toga što je svima koji su kupovali stan uplatila 20 odsto od cijene ukupne kvadrature.
Policajci ističu da će biti strpljivi do kraja godine, a da će po isteku tog perioda podnijeti krivične prijave protiv odgovornih za agoniju kroz koju prolaze.

Pred­stav­nik Fon­da Go­ran Kra­ji­no­vić ka­že da se pi­ta­nje use­lje­nja po­li­ca­ja­ca ,,ote­glo ne­pri­mje­re­no du­go i pro­tiv nji­ho­ve vo­lje“.
Is­kr­sli su pro­ble­mi s Op­šti­nom i iz­vo­đa­čem ra­do­va. Zgra­da je za­vr­še­na 99 od­sto. Na­dam se da će­mo ko­nač­no za mje­sec, naj­du­že dva, omo­gu­ći­ti po­li­caj­ci­ma da se use­le-ka­zao je Kra­ji­no­vić, do­da­ju­ći da oče­ku­ju da Op­šti­na na ime du­ga od oko po­la mi­li­o­na eura upla­ti no­vac ili da ne­ku ga­ran­ci­ju, ka­ko bi Fond iza­šao iz blo­ka­de ži­ro- ra­ču­na.

Policajci ističu da su se obraćali na brojne adrese, od lokalne uprave preko ne­ko­li­ko mi­ni­star­sta­va do pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća. Ni­ko ni­je na­šao za shod­no ni da im od­go­vo­ri.
Tra­ži­mo od Fon­da da hit­no na­đe na­čin da ko­nač­no use­li­mo u na­še sta­no­ve. Nas ne in­te­re­su­ju nji­ho­vi pro­ble­mi ko­je ima­ju s Op­šti­nom Bi­je­lo Po­lje i iz­vo­đa­čem. Mi smo s Fon­dom pot­pi­sa­li ugo­vor, nji­ma sve do po­sled­njeg cen­ta pla­ti­li i za­to oče­ku­je­mo da ko­nač­no za­vr­še sve što je po­treb­no da bi­smo mi do­bi­li krov nad gla­vom, is­ta­kli su po­li­caj­ci ko­ji če­ka­ju use­lje­nje.

Izvor: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor