Bijelo Polje ne plaća tekuće obaveze

 Di­rek­tor Po­re­ske upra­ve Mi­o­mir M. Mu­go­ša sa­stao se ju­če i sa pred­sjed­ni­kom op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje Alek­san­drom Žu­ri­ćem, kao i di­rek­to­ri­ma op­štin­skih pred­u­ze­ća, zbog to­ga što ta sje­ver­na op­šti­na ne pla­ća te­ku­će oba­ve­ze po osno­vu po­re­za i do­pri­no­sa, a uoče­no je i ka­šnje­nje u pod­no­še­nju IOPPD obra­za­ca. Za raz­li­ku od te­ku­ćih, sje­ver­na op­šti­na re­dov­no iz­mi­ru­je oba­ve­ze po osno­vu ugo­vo­ra o re­pro­gra­mu.

Ugo­vor o re­pro­gra­mu po­re­skog du­ga op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje sa Mi­ni­star­stvom fi­nan­si­ja za­klju­čen je 30.3.2015. go­di­ne. Re­pro­gra­mi­ra­ni dug za Op­šti­nu Bi­je­lo Po­lje i jav­ne slu­žbe či­ji je osni­vač Op­šti­na Bi­je­lo Po­lje iz­no­si 8,8 mi­li­o­na eura. Rok ot­pla­te je dva­de­set go­di­na – na­ve­li su iz PU.
Op­šti­na Bi­je­lo Po­lje je u pret­hod­nom pe­ri­o­du apli­ci­ra­la za iz­mi­re­nje po­re­skog du­ga imo­vi­nom, ali pro­ce­du­ra ni­je spro­ve­de­na do kra­ja jer je ured­ba o po­stup­ku na­pla­te po­re­skih po­tra­ži­va­nja imo­vi­nom po­re­skih ob­ve­zni­ka (Slu­žbe­ni list CG, broj 12/16), pre­sta­la da va­ži 1. ja­nu­a­ra 2017. go­di­ne. Ta­ko­đe, ka­ko su na­ve­li, va­žno je na­gla­si­ti da je naj­ve­ćem du­žni­ku me­đu jav­nim pred­u­ze­ći­ma JP Ko­mu­nal­no Lim Bi­je­lo Po­lje, odo­bre­no kre­di­ti­ra­nje od stra­ne Er­ste ban­ke za pla­ća­nje i jed­no­krat­ne upla­te u iz­no­su 97 hi­lja­da eura.
Iz PU su po­no­vi­li da op­šti­ne mo­ra­ju po­što­va­ti pre­u­ze­te oba­ve­ze jer će pred­u­zi­ma­ti sve ras­po­lo­ži­ve mje­re pri­nud­ne na­pla­te uklju­ču­ju­ći i ini­ci­ra­nje ste­ča­ja.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor