Bijelo Polje: Igralište grade u školskom dvorištu

Da mla­di na ru­ral­nom pod­ruč­ju že­le da se ba­ve spor­tom do­kaz je i se­lo Iva­nje kod Bijelog Polja, gdje je u sklo­pu pod­ruč­nog odje­lje­lja Osnov­ne ško­le ,,Šu­kri­ja Me­đe­do­vić” od­ra­đe­na pr­va fa­za iz­grad­nje te­re­na za ma­le spor­to­ve. Ta­ko će dvo­ri­šte ove vas­pit­no-obra­zov­ne usta­no­ve ubr­zo do­bi­ti mje­sto na ko­jem će ne sa­mo đa­ci već i dru­gi mo­ći da se ba­ve spor­tom i re­kre­a­ci­jom. Naj­za­slu­žni­ji za to je Va­hi­din Si­ja­rić, ko­ji ru­ko­vo­di ovim pod­ruč­nim odje­lje­njem, spor­ti­sta ko­ji je sa 50 go­di­na ži­vo­ta i da­lje ak­ti­van gol­man bje­lo­polj­ske eki­pe „Fer plej”, ko­ja se tak­mi­či u Sje­ver­noj re­gi­ji.


Ostva­ri­la se ide­ja da u bli­zi­ni ško­le, tač­ni­je u dvo­ri­štu, stvo­ri­mo uslo­ve da se đa­ci ba­ve spor­tom, i da se na­sta­va fi­zič­kog vas­pi­ta­nja iz­vo­di na naj­bo­lji mo­gu­ći na­čin. Za­hval­ni smo na ra­zu­mi­je­va­nju De­ja­nu Lu­ko­vi­ću, se­kre­ta­ru Se­kre­ta­ri­ja­ta za sa­o­bra­ćaj i pu­te­ve, kao i rad­ni­ku za­po­sle­nom u toj usta­no­vi Ha­sa­nu Džo­go­vi­ću, ko­ji su nam iza­šli u su­sret da oči­sti­mo i po­rav­na­mo te­ren. Ka­da bu­du ljep­ši vre­men­ski uslo­vi na­sta­vlja­mo da­lje i oče­ku­je­mo da na pro­lje­će u škol­skom dvo­ri­štu ima­mo igra­li­šte za fud­bal – ka­že Si­ja­rić.
On na­gla­ša­va da mu je čast što je na če­lu pod­ruč­nog odje­lje­nja ško­le u Iva­nju, u da­ni­ma ka­da se, ka­ko je ka­zao, rje­ša­va je­dan od naj­zna­čaj­ni­jih pro­je­ka­ta u ovoj usta­no­vi.
Iz­grad­njom te­re­na ko­nač­no do­bi­ja­mo uslo­ve o ko­ji­ma su sa­nja­le ge­ne­ra­ci­je uče­ni­ka ove ško­le. To su uslo­vi za raz­voj spor­ta i zdra­vi­ji ži­vot omla­di­ne ovog kra­ja. Sport­ski te­ren će omo­gu­ći­ti da se ve­ći broj mla­dih ali i re­kre­a­ti­va­ca sa ovog pod­ruč­ja ba­vi spor­tom i raz­vi­ja na pra­vi na­čin – ka­že Si­ja­rić.


On je po­zvao po­je­din­ce i usta­no­ve da u skla­du sa svo­jim mo­guć­no­sti­ma po­mog­nu da­ljoj re­a­li­za­ci­ji ovog pro­jek­ta.
Di­rek­tor Osnov­ne ški­o­le ,,Šu­kri­ja Me­đe­do­vić’’ Sa­ba­het Spa­hić ka­že da je ide­ja po­te­kla od škol­skog ko­lek­ti­va i na­i­šla na ra­zu­mi­je­va­nje lo­kal­ne upra­ve.
Stva­ra­mo uslo­ve da je­da­na­est na­ših uče­ni­ka, ko­li­ko ih tre­nut­no ima­mo u kom­bi­no­va­nim odje­lje­nji­ma u Iva­nju, ne za­o­sta­ju za svo­jim vr­šnja­ci­ma. Tu su i dva đa­ka pra­va­ka, a idu­će go­di­ne se oče­ku­je upis dva uče­ni­ka u pr­vi raz­red. Ina­če, u pi­ta­nju je no­vi škol­ski obje­kat, ko­jem je po­tre­ban dio in­ven­ta­ra a naj­ve­ći pro­blem nam je ne­do­sta­tak vo­de – is­ti­če Spa­hić.

Izvor: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor