Bez socijale 640 porodica, bez dodatka 849 djece

Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja od po­čet­ka go­di­ne uki­nu­lo je ma­te­ri­jal­no obez­bje­đe­nje (MO) za 640 so­ci­jal­no ugro­že­nih po­ro­di­ca sa 1.999 čla­no­va, a bez dječ­jeg do­dat­ka ko­ji iz­no­si dva­de­se­tak eura osta­lo je 849-oro dje­ce. To po­ka­zu­ju upo­red­ni po­da­ci o so­ci­jal­nim da­va­nji­ma za ja­nu­ar i jun 2017. go­di­ne.


Po­red osta­vlja­nja gra­đa­na bez so­ci­jal­nih da­va­nja ko­ja se kre­ću od 63 do 120 eura, kra­jem ju­na bez na­kna­da je osta­lo vi­še hi­lja­da že­na ko­ri­sni­ca na­dok­na­da po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce.
Da se broj li­ca ko­ja do­bi­ja­ju so­ci­jal­nu po­moć kon­stant­no sma­nju­je, iako se u prak­si ne vi­di po­bolj­ša­nje stan­dar­da, svje­do­či i upo­red­na sta­ti­sti­ka odra­ni­je. Na­i­me, Mon­stat je utvr­dio da je broj ko­ri­sni­ka ma­te­ri­jal­nog obez­bje­đe­nja po­ro­di­ce u 2016. sma­njen za čak 10.113 li­ca u od­no­su na 2015. go­di­nu. Pre­ma po­da­ci­ma sta­ti­stič­kog za­vo­da, MOP su u pro­šloj go­di­ni pri­ma­la 26.873 li­ca, od­no­sno čla­na po­ro­di­ce, dok ih je u 2015. bi­lo 36.986.
Mon­stat je ana­li­zom ob­u­hva­tio mje­seč­ni pro­sjek ma­te­ri­jal­nih da­va­nja u vi­du MOP-a, lič­ne in­va­lid­ni­ne i do­dat­ka za nje­gu i po­moć.
Ma­te­ri­jal­no obez­bje­đe­nje ko­ri­sti­la je 8.961 po­ro­di­ca i 26.873 čla­na po­ro­di­ca u mje­seč­nom pro­sje­ku. Pra­vo na lič­nu in­va­lid­ni­nu ima­la su 2.222 li­ca, pra­vo na nje­gu i po­moć ostva­ri­lo je 14.856 li­ca – na­ve­li su iz Mon­sta­ta.
Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja to­kom 2016. sma­nji­lo je i broj ko­ri­sni­ka dječ­jeg do­dat­ka na 11.469 ko­ri­sni­ka, što je za 5.064 ma­nje ne­go go­di­nu ra­ni­je.
Al­ter­na­ti­va Cr­ne Go­re je na­ja­vlji­va­la pri­je iz­bo­ra da će DPS ići na sma­nje­nje so­ci­jal­nih da­va­nja. Kor­di­na­tor me­dij­skog pro­gra­ma Al­ter­na­ti­ve Ve­sko Pe­jak ka­že da gra­đa­ni mo­ra­ju da shva­te da ne­ma nov­ca i za so­ci­jal­na da­va­nja i za pla­te funk­ci­o­ne­ra, od­no­sno nji­ho­ve auto­mo­bi­le, slu­žbe­ne te­le­fo­ne, put­ne tro­ško­ve.


DPS je mo­rao da bi­ra iz­me­đu si­ro­ma­šnih i bo­ga­tih. Iza­bra­li su bo­ga­te – is­ti­če Pe­jak.
On na­vo­di da su gra­đa­ni zna­li da će ovo da se de­si, ta­ko da je uza­lud­no pri­ča­ti ko je kriv za ovo sma­nje­nje.
DPS si­gur­no ni­je jer su gra­đa­ni da­li svoj glas za ovu po­li­ti­ku. Iro­ni­ja je to da DPS naj­vi­še gla­sa­ju oni naj­si­ro­ma­šni­ji. Sva­ka tran­zi­ci­ja i pro­mje­na pr­vo po­go­di naj­si­ro­ma­šni­je. Sle­de­ći na uda­ru bi­će gra­đa­ni ko­ji ži­ve kao „sred­nja kla­sa”, pro­fe­so­ri, lje­ka­ri, sit­ni pri­vat­ni­ci. Nji­ma sle­du­je ozbilj­ni­je sma­nje­nje pri­ho­da u 2018. go­di­ni – upo­zo­ra­va Pe­jak.
Al­ter­na­ti­va pred­la­že da se uve­de po­rez na koc­ku i da se od tog nov­ca fi­nan­si­ra­ju naj­si­ro­ma­šni­ji.
Ako kla­di­o­ni­ce mo­gu da bu­du pu­ne, a ni­ko­ga ne­ma na pro­te­sti­ma, to je znak da su na­ši gra­đa­ni bo­ga­ti i da ima­ju nov­ca za ba­ca­nje. Mi pred­la­že­mo po­rez od 30 od­sto na sva­ki ti­ket, sva­ku upla­tu i sva­ku slot-ma­ši­nu u Cr­noj Go­ri. Jed­na ze­mlja ne smi­je se­bi da do­zvo­li da ima glad­ne gra­đa­ne, a da joj kla­di­o­ni­ce bu­du pu­ne – is­ti­če Pe­jak.
U NVO Euro­most sma­tra­ju da je oči­gled­no da sma­nji­va­njem broj ko­ri­sni­ka so­ci­jal­nog da­va­nja kao i bro­ja ko­ri­sni­ka dje­č­jeg do­dat­ka, Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja na če­lu sa Ke­ma­lom Pu­ri­ši­ćem po­ku­ša­va iz­vr­ši­ti pri­ti­sak na gra­đa­ne, po­seb­no na sje­ve­ru Cr­ne Go­re, da bi se u što ve­ćem bro­ju ise­li­li sa ovog pod­ruč­ja.
Zar go­spo­din Pu­ri­šić ni­je na­ja­vio po­ve­ća­nje bro­ja ko­ri­sni­ka so­ci­jal­nog da­va­nja, kao i ko­ri­sni­ka dječ­jeg do­dat­ka na­kon uki­da­nja na­kna­da za maj­ke, gdje bi se kroz iz­mje­nu za­ko­na pro­ši­ri­li uslo­vi za do­bi­ja­nje ovog da­va­nja na po­ro­di­ce ko­je do­sad ni­je­su mo­gle da ostva­re ovo pra­vo zbog po­sje­do­va­nja ne­kog stoč­nog fon­da i slič­no, a ko­je su u so­ci­jal­noj po­tre­bi. Mi­ni­star Pu­ri­šić je iz­gle­da za­bo­ra­vio oda­kle je do­šao i da je isti dok ni­je do­šao za mi­ni­stra ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, ta­ko­đe bio u si­tu­a­ci­ji so­ci­jal­ne po­tre­be i do­bro zna šta zna­či glad­na po­ro­di­ca na sje­ve­ru, po­seb­no u nje­go­vim kra­je­vi­ma – ka­že pred­sjed­nik Euro­mo­sta Al­mer Me­kić.

Al­mer Me­kić is­ti­če da Pu­ri­ši­ća ni­je­su po­zna­va­li kao čo­ve­ka ko­ji je spre­man da šte­di na si­ro­ti­nji i glad­noj dje­ci sa sje­ve­ra.
Ali mu že­li­mo po­ru­či­ti da su svi od­go­vor­ni za ono što ra­de, jer gra­đa­ni ne pra­šta­ju. Že­li­mo ga pod­sje­ti­ti, da je nje­go­vim do­la­skom osta­vio 6.000 maj­ki i nji­ho­vih po­ro­di­ca na sje­ve­ru bez bi­lo ka­kvog pri­ma­nja i to ve­ći­nom nje­go­ve su­na­rod­ni­ke, ko­ji su ga po­sta­vi­li na tom mje­stu pre­ko po­sled­njih par­le­men­tar­nih iz­bo­ra. Pu­ri­šić je za­bo­ra­vio da je osta­vio pre­ko 4.000 dje­ce na sje­ve­ru bez dječ­jeg do­dat­ka i bez uslo­va za ško­lo­va­nje, po­što je tra­žio da se taj do­da­tak uki­ne za uče­ni­ke sa osnov­nim i sred­njim obra­zo­va­njem, či­ji su ro­di­te­lji ne­za­po­sle­ni i ne pri­ma­ju ni­ka­kva so­ci­jal­na i dru­ga pri­ma­nja, i to su ve­ći­nom dje­ca bo­šnjač­ke na­ci­o­nal­no­sti. Pa ga ovim pu­tem pi­ta­mo: ko­ga on za­stu­pa u tom mi­ni­star­stvu, one gra­đa­ne ko­ji su ga bi­ra­li ili ne­kog dru­gog? Ako je ne­ko dru­gi, po­zi­va­mo ga u ime gra­đa­na ko­ji su ga bi­ra­li da se od­mah po­vu­če, a ne da uki­da sve uslo­ve za nji­hov op­sta­nak – sma­tra Mekić.

Izvor: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor