Berane: Tajkuni otjerali bazu u stečaj

U Beranama nije uspjela skoro nijedna privatizacija nekad uspješnih privrednih kolektiva. O tome svjedoči i građevinsko preduzeće „Integral inženjering”, poznato kao asfaltna baza u Donjoj Ržanici, čije su kapije već četiri i po godine zatvorene. Stečaj u „Integral inženjeringu” uveden je 1. marta 2013. godine, čime je blizu sto radnika, ove nekad uspješne firme, upućeno na biro rada. Na taj način nanesena je velika šteta ne samo Beranama, nego i čitavom sjeveru Crne Gore, a imovina preduzeća prepuštena je propadanju.

    Tužno je gledati kako imovina nekad moćnog „Integral inženjeringa” propada. Nevjerovatno je da u međuvremenu nije pronađeno odgovarajuće rješenje za oživljavanje preduzeća, iako se zna da bi ono, uz domaćinsko gazdovanje, moglo ponovo da stane na svoje noge, što bi bilo od višestrukog značaja. Tim prije, jer je ovo preduzeće, asfaltirajući kilometre puteva ostvarivalo značajan profit – naglašavaju bivši radnici.
Dosad su bila dva oglašavanja za prodaju „Integral inženjeringa”, prvo po procijenjenoj vrijednosti od 505.000 eura, a drugo po cijeni od 415.000 eura. Stečajni upravnik Miodrag Radifković ranije je isticao da se došlo do zaključka da bi dalje oglašavanje o prodaji stvaralo dodatne troškove, te da se pokušao animirati i pronaći eventualni zainteresovani kupac da da svoju ponudu. On je naglašavao da je u toku proces direktnih pregovora potencijalnog kupca sa Hipo Alpe Adria Bankom Podgorica, bez čijeg se učešća ne može preuzeti nijedan korak u postupku prodaje, s obzirom na to da je imovina ,,Integral inženjeringa” pod hipotekom. Iz lokalne uprave su istakli da se poslednjih godina pojavljivalo više stranih investitora koji su bili zainteresovani da kupe ,,Integral inženjering”, ali da se to nije desilo zbog neriješenih imovinskih odnosa. S druge strane, iz beranskog preduzeća „Gold granding” tvrdili su da je ,,Integral inženjering” radio na njihovom zemljištu i da nije ispoštovao ugovorene obaveze. Poručivali su da pregovaraju sa stečajnim upravnikom i da će to preduzeće najvjerovatije preuzeti i aktivirati asfaltnu bazu. Međutim, od aktiviranja asfaltne baze u Donjoj Ržanici još uvijek nema ništa iako je prilikom prošlogodišnje posjete Beranama bivši premijer Milo Đukanović naglasio da je Vlada nudila adekvatne podsticajne mjere za pokretanje biznisa u ovom gradu.

Mi nudimo puno podsticaja za ljude koji bi trebalo da se odvaže da krenu putem preduzetništva i malog i srednjeg biznisa, ali nažalost njihov odziv je još mali – istakao je tada Đukanović, zaboravljajući da kaže da su brojni investitori, uz posredovanje Vlade, uzimali milionske kredite za pokretanje proizvodnje u Beranama i da su nakon toga fabričke pogone prodavali u staro gvožđe, što je slučaj i sa ,,Integral inženjeringom”.
Za raz­li­ku od Đu­ka­no­vi­ća, biv­ši rad­ni­ci tvr­de da je as­falt­na ba­za u Do­njoj Rža­ni­ci sme­ta­la gra­đe­vin­skim fir­ma­ma ko­je vo­de i kon­tro­li­šu lju­di iz pod­go­rič­kog cen­tra mo­ći.
,,In­te­gral in­že­nje­ring’’ je od for­mi­ra­nja do ste­ča­ja re­a­li­zo­vao mno­štvo krup­nih pro­jek­ta, ostva­ru­ju­ći pri­ho­de ko­ji su se mje­ri­li mi­li­o­ni­ma eura. Svje­do­ci smo da je to pred­u­ze­će, iz­me­đu osta­log, as­fal­ti­ra­lo na sto­ti­ne ki­lo­me­ta­ra lo­kal­nih pu­te­va na sje­ve­ru Cr­ne Go­re, či­me su ostva­ri­va­ni zna­čaj­ni fi­nan­sij­ski pri­ho­di. Po­sli­je sve­ga, vi­še je ne­go oči­gled­no da je ova fir­ma sme­ta­la gra­đe­vin­skim taj­ku­ni­ma, jer ka­ko dru­ga­či­je tu­ma­či­ti nje­no za­tva­ra­nje i do­vo­đe­nje dru­gih kom­pa­ni­ja da iz­vo­de ra­do­ve u Be­ra­na­ma ko­je je sa­svim uspje­šno mo­gao da od­ra­đu­je ,,In­te­gral in­že­nje­ring’’ – za­klju­či­li su biv­ši rad­ni­ci.
Za­tva­ra­nje pred­u­ze­ća iza­zva­lo je po­seb­no ne­za­do­volj­stvo mje­šta­na Do­nje Rža­ni­ce, jer je naj­vi­še upo­sle­nih u ,,In­te­gral In­že­nje­rin­gu’’ bi­lo upra­vo s pod­ruč­ja ove mje­sne za­jed­ni­ce.
-Ra­do­va­li smo se kad je u na­šem mje­stu otvo­re­na as­falt­na ba­za, jer je za­po­sle­no do­sta lju­di iz Do­nje Rža­ni­ce. Sma­tra­li smo da će to bit­no uti­ca­ti na br­ži raz­voj ne sa­mo na­še mje­sne za­jed­ni­ce ne­go i či­ta­ve op­šti­ne. I za­i­sta to pred­u­ze­će je as­fal­tom pre­svu­klo do­sta pu­te­va u na­šem kra­ju. Me­đu­tim, od­jed­nom je do­šlo do za­tva­ra­nja, što pred­sta­vlja ve­li­ku šte­tu, ne sa­mo za na­še se­lo, ne­go i za či­tav kraj. Za­to zah­ti­je­va­mo da se što pri­je ak­ti­vi­ra­ju ka­pa­ci­te­ti ovog pred­u­ze­ća – na­gla­si­li su mje­šta­ni Do­nje Rža­ni­ce.

Pred­sjed­nik Štraj­kač­kog od­bo­ra Ve­ro­ljub Ču­kić tvr­di da bi po­šte­ni ku­pac mo­gao po­no­vo da ak­ti­vi­ra as­falt­nu ba­zu.
Za dvi­je go­di­ne nam ni­je­su upla­će­ni do­pri­no­si. Ta­ko­đe, ni­je­su nam is­pla­će­ne zim­ni­ce, re­gre­si, kao ni na­dok­na­de za go­di­šnji od­mor, s tim što je pred­u­ze­će, za­vi­sno od slu­ča­ja do slu­ča­ja, rad­ni­ci­ma osta­lo du­žno od dvi­je do osam pla­ta. Da stvar bu­de još po­gub­ni­ja, u po­čet­ku je imo­vi­na fir­me pro­cje­nji­va­na na oko 1.300.000 eura, da bi se sa­da nu­di­la za sve­ga 300.000 eura, što po­tvr­đu­je da je ne­ko že­lio da ostva­ri lič­nu ko­rist. Za­to tra­ži­mo da se, uz po­dr­šku dr­ža­ve, pro­na­đe po­šte­ni ku­pac ko­ji je ka­dar da nam is­pla­ti za­o­sta­la po­tra­ži­va­nja i na­kon to­ga ak­ti­vi­ra as­falt­nu ba­zu. No, pri­je to­ga, sva­ka­ko, tre­ba pre­i­spi­ta­ti sva de­ša­va­nja ko­ja su pret­ho­di­la za­tva­ra­nju pred­u­ze­ća, jer po­sto­je osno­va­ne sum­nje da su u ,,In­te­gral in­že­nje­rin­gu’’ spro­vo­đe­ne broj­ne ne­za­ko­ni­te rad­nje ko­je su do­ve­le do ova­kvog sta­nja –is­ti­če Ču­kić.

Izvor: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor