Andrijevica: Mje­šta­ni Ulo­ti­ne ju­če blo­ka­dom pu­ta spri­je­či­li kon­ce­si­o­na­re da se do­mog­nu šu­me ko­ja se pro­sti­re iz­nad Ulo­ti­ne

Da vi­še­mje­seč­ni ne­spo­ra­zu­mi iz­me­đu mje­šta­na Ulo­ti­ne i kon­ce­si­o­na­ra ko­ji ima­ju na­mje­ru da eks­plo­a­ti­šu drv­nu ma­su u ga­zdin­skoj je­di­ni­ci „Pi­šev­ska ri­je­ka – Ze­le­tin” po­pri­ma­ju dra­ma­ti­čan ka­rak­ter po­ka­za­la su i ju­če­ra­šnja de­ša­va­nja. Na­i­me mje­šta­ni su ju­če blo­ka­dom pu­ta spri­je­či­li kon­ce­si­o­na­re da se do­mog­nu šu­me ko­ja se pro­sti­re iz­nad Ulo­ti­ne, uz po­ru­ku da će svim ras­po­lo­ži­vim sna­ga­ma sta­ti u za­šti­tu vje­kov­nih vri­jed­no­sti.

     Ilustracija

Kon­ce­si­o­na­ri, pred­vo­đe­ni pred­u­ze­ćem „19 de­cem­bar” či­ji je vla­snik Mo­mo Jo­kić, u mi­nu­lom pe­ri­o­du su iz­grad­njom pri­la­znih pu­te­va i sje­čom šu­me u za­štit­nom po­ja­su iz­nad Ulo­ti­ne ugro­zi­li naš da­lji op­sta­nak na vje­kov­nim og­nji­šti­ma. Svi do­bro zna­mo da bi na­sta­vak sje­če šu­me o ko­joj je ri­ječ do­nio ve­li­ke pro­ble­me lo­kal­nom sta­nov­ni­štvu, s ob­zi­rom na to da se ra­di o ra­sti­nju ko­je je vje­ko­vi­ma šti­ti­lo Ulo­ti­nu od sni­je­žnih la­vi­na i dru­gih ele­men­tar­nih ne­po­go­da. Me­đu­tim, i po­red ta­kvog sa­zna­nja šum­ski na­sil­ni­ci su po­no­vo ju­če kre­nu­li u ne­mi­lo­srd­no uni­šta­va­nje na­ših šu­ma i vo­do­i­zvo­ri­šta. Mi smo ih u to­me spri­je­či­li sta­vlja­ju­ći im do zna­nja da sa­mo pre­ko nas mr­tvih mo­gu da pro­đu ka spor­noj šu­mi. Vra­ti­li smo nji­ho­vu me­ha­ni­za­ci­ju na­zad uz opo­me­nu da će­mo u slu­ča­ju pred­u­zi­ma­nja bi­lo ka­kvih rad­nji od stra­ne kon­ce­si­o­na­ra u na­red­nom pe­ri­o­du i mi pred­u­zi­ma­ti još ra­di­kal­ni­je mje­re – na­gla­si­li su mje­šta­ni.
Oni su od čel­ni­ka lo­kal­ne upra­ve za­tra­ži­li da im ko­nač­no pru­že po­moć u za­šti­ti se­la i pla­ni­ne Ze­le­tin, tvr­de­ći da na tom pro­sto­ru kon­ce­si­o­nar vr­ši bes­prav­nu sje­ču šu­me, uni­šta­va vo­do­i­zvo­ri­šta, ugro­ža­va ži­vot­nu sre­di­nu i re­me­ti pri­rod­nu rav­no­te­žu. Ka­za­li su da je ta po­moć iz­o­sta­la mi­nu­lih mje­se­ci i da je mje­šta­ni­ma osta­lo da se sa­mi bo­re za go­li op­sta­nak. Is­ta­kli su da je to­kom pro­šle go­di­ne Upra­va za šu­me Cr­ne Go­re, do­dje­lom kon­ce­si­ja na šu­me u Ga­zdin­skoj je­di­ni­ci Pi­šev­ska ri­je­ka – Ze­le­tin, odje­lje­nje 25 i 26, omo­gu­ći­la po­je­di­nim kon­ce­si­o­na­ri­ma da iz­nad Ulo­ti­ne spro­vo­de pra­vi eko­lo­ški zlo­čin.

To što mi pre­ži­vlja­va­mo po­sled­njih mje­se­ci te­ško je ri­je­či­ma opi­sa­ti. Na sva zvo­na smo tra­ži­li da nad­le­žni svo­jim an­ga­žma­nom i dje­lo­va­njem spri­je­če uni­šta­va­nje na­šeg se­la i da­lju de­va­sta­ci­ju pri­rod­nih bla­go­de­ti Ze­le­ti­na. Is­ti­ca­li smo da ni­ko ne­ma pra­vo da sa­ti­re za­šti­će­ne re­sur­se i ra­se­lja­va lju­de iz Ulo­ti­ne. I umje­sto da nam lo­kal­na upra­va, ko­ja bi tre­ba­lo da bu­de istin­ski ser­vis svih gra­đa­na, sta­ne u za­šti­tu, ona je pro­sto okre­nu­la gla­vu od ovog ve­li­kog pro­ble­ma. Ta­ko su po­je­di­na vo­do­i­zvo­ri­šta is­pod Ze­le­ti­na za­mu­će­na, dok su dru­ga pre­su­ši­la. Za­to po­sled­nji put po­zi­va­mo čel­ni­ke Op­šti­ne An­dri­je­vi­ca da shva­te ozbilj­nost da­te si­tu­a­ci­je i da nam pru­že neo­p­hod­nu za­šti­tu – u ime mje­šta­na na­gla­sio je Ra­de Vla­ho­vić.
Mje­šta­ni su us­tvr­di­li da lo­kal­na upra­va sno­si dio od­go­vor­nost što do­dje­lu kon­ce­si­ja na šu­me u di­je­lu Ze­le­ti­na ni­je­su pra­ti­le jav­ne ras­pra­ve. Na­ve­li su da ih bo­li to što ne­ko kri­ju­ći po­ku­ša­va da uni­šti šu­me ko­je su ne­kad bi­le nji­hov ko­mun.

Iz lo­kal­ne upra­ve tvr­de da ni­je­su nad­le­žni da rje­ša­va­ju spor mje­šta­na i kon­ce­si­o­na­ra u Ulo­ti­ni, ali da su na­sto­ja­li da da­ju do­pri­nos za­šti­ti pri­rod­nih re­sur­sa. Ni­je tač­no da mi ne vo­di­mo ra­či­na o in­te­re­si­ma mje­šta­na Ulo­ti­ne. Me­đu­tim, lo­kal­na upra­va ne­ma nad­le­žno­sti ka­da su u pi­ta­nju do­dje­le kon­ce­si­ja na vo­de i šu­me. No, i po­red to­ga da­va­li smo i da­će­mo do­pri­nos da se i u ovom slu­ča­ju pro­na­đe ne­ko ra­zum­no rje­še­nje, jer su na­ma in­te­re­si gra­đa­na na pr­vom mje­stu – po­ru­či­li su iz lo­kal­ne upra­ve.

Mje­šta­ni su pod­sje­ti­li da su, iz­me­đu osta­lih, upu­ti­li do­pi­se De­le­ga­ci­ji Evrop­ske uni­je u Pod­go­ri­ci i Kan­ce­la­ri­ji OEBS-a u Cr­noj Go­ri tra­že­ći da im pru­že ru­ku po­mo­ći.
Go­spo­da iz evrop­skih in­sti­tu­ci­ja pra­te naš slu­čaj, uvi­đa­ju­ći da se iz­nad Ulo­ti­ne spro­vo­di pra­vi eko­lo­ški zlo­čin. Zna se da je šu­ma o ko­joj je ri­ječ od­u­vi­jek bi­la vi­so­ko za­šti­će­na, i da zbog to­ga ni­je do­la­zi­lo do nje­ne sje­če. Ima­mo obe­ća­nja da će evrop­ski eks­per­ti do­ći na li­ce mje­sta i uvje­ri­ti se ka­ko se iz­nad Ulo­ti­ne uni­šta­va­ju šu­me i vo­do­i­zvi­o­ri­šta i ka­ko se re­me­ti pri­rod­na rav­no­te­ža, i to na­o­či­gled nad­le­žnih slu­žbi ko­je ne po­ku­ša­va­ju da su­zbi­ju ta­kve po­ja­ve – ka­za­li su mje­šta­ni.

Izvor:Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor