Andrijevica: Braniće rijeku od tajkuna

Grupa zaljubljenika u prirodne blagodeti Vasojevića sprovela je akciju poribljavanja rijeke Gradišnjice koja protiče duž istoimene planine, udaljene od Andrijevice desetak kilometara. Akciju su finansirali Milutin Čukić, Radoje Bakić, Dragan V. Vulević, Miodrag Rajković i Dragan Rovčanin, dok je posebnu pomoć pružio Ljubiša Fatić, šef andrijevičke Područne jedinice Uprave za šume. Oni su istakli da je poribljavanje s 20 kilograma mlađi pastrmke potočare izvršeno na potezu Đato- Mala rijeka i da se iskreno nadaju da će akcija, usmjerena ka obnavljanju ribljeg fonda Gradišnjice, uroditi plodom.

           Gradišnjica je u minulim vremenima bila toliko bogata pastrmkom da su je mještani slobodno mogli rukama vaditi. Međutim, koncesionari su rječnim koritom napravili put za transport šume čime je uništeno glavno mrestilište u dijelu Male rijeke. Tako je u Gradišnjici, praktično, došlo do potpunog uništenja ribljeg fonda. Zbog toga smo odlučili da preduzmemo odgovarajuće mjere za adekvatno poribljavanje rijeke, jer se na taj na­čin do­dat­no va­lo­ri­zu­ju atrak­tiv­ne vri­jed­no­sti ove pla­nin­ske lje­po­ti­ce. Ura­di­li smo to, kao za­lju­blje­ni­ci u pri­rod­ne bla­go­de­ti Va­so­je­vi­ća, ubi­je­đe­ni da re­sur­si ko­ji­ma ras­po­la­že Gra­di­šnji­ca pred­sta­vlja­ju do­bar osnov za raz­voj či­ta­vog kra­ja – is­ta­kli su uče­sni­ci ak­ci­je, do­da­ju­ći da će u sep­tem­bru po­no­vo iz­vr­ši­ti po­ri­blja­va­nje po­me­nu­te ri­je­ke.


Oni su, ujed­no, po­zva­li mje­šta­ne ko­ji to­kom ljet­njih mje­se­ci bo­ra­ve na pla­ni­ni, kao i sve dru­ge po­sje­ti­o­ce, da da­ju do­pri­nos oču­va­nju ri­bljeg fon­da Gra­di­šnji­ce.
-Gra­di­šnji­ca je pre­po­zna­ta kao jed­na od naj­či­sti­jih ri­je­ka na ši­rem pro­sto­ru. Zbog to­ga po­zi­va­mo sve ko­ji bo­ra­ve na isto­i­me­noj pla­ni­ni da da­ju pu­ni do­pri­nos oču­va­nju ri­beg fon­da i či­ta­ve ove atrak­tiv­ne de­sti­na­ci­je ko­ja ni­ko­ga ne osta­vlja rav­no­du­šnim. Po­ra­ža­va­ju­će je to što po­sto­je ne­sa­vje­sni po­je­din­ci ko­ji, mi­mo svih pra­vi­la, ne­do­zvo­lje­nim sred­stvi­ma lo­ve ri­bu osta­vlja­ju­ći za so­bom pra­vu pu­stoš. Za­to upu­ću­je­mo apel svi­ma da nam se pri­dru­že i da­ju do­pri­nos da oču­va­mo pri­rod­ni sjaj Gra­di­šnji­ce, jer je to uslov za nje­nu pu­nu va­lo­ri­za­ci­ju – po­ru­či­li su uče­sni­ci ak­ci­je.

Oni su ujed­no sa­op­šti­li da ni po ci­je­nu ži­vo­ta ne­će do­zvo­li­ti da se na Gra­di­šnji­ci gra­de mi­ni-elek­tra­ne. Is­ta­kli su da bi iz­grad­nja mi­ni-elek­tra­na, po­red ošte­će­nja in­fra­struk­tu­re, u pot­pu­no­sti na­ru­ši­la pri­rod­ni am­bi­jent či­ta­vog kra­ja. Ka­za­li su da bi re­me­će­nje ko­ri­ta Gra­di­šnji­ce pred­sta­vlja­lo svo­je­vr­stan eko­lo­ški zlo­čin.
Gra­di­šnji­ca sa svo­jom oko­li­nom pred­sta­vlja pra­vi pri­rod­ni bi­ser. Ona lje­po­tom ne za­o­sta­je za naj­pri­vlač­ni­jim svjet­skim de­sti­na­ci­ja­ma. Uz to, od sta­bil­no­sti ri­je­ke za­vi­si ured­no vo­do­snab­di­je­va­nje sta­nov­ni­ka ne­ko­li­ko se­la. Za­to ni po ci­je­nu ži­vo­ta ne­će­mo do­zvo­li­ti da ne­ko, zbog lič­nog bo­ga­će­nja, kre­ne da gra­di mi­ni-elek­tra­ne i da ra­za­ra i re­me­ti ne sa­mo ko­ri­to ri­je­ke, ne­go i či­tav pro­stor ko­ji se na­sla­nja na nje­ne oba­le – na­gla­si­li su uče­sni­ci ak­ci­je.

Izvor:Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor