Agović učestvovao na sastanaku grupe zainteresovanih strana prekogranične regije “Drina-Tara“

Samostalni savjetnik za turizam u Sekretarijatu za preduzetništvo i ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje, Agović Samedin je na poziv Danice Nešević koordinatora prekogranične regije „Drina- Tara“ pri  Stalnoj radnoj grupi za regionalni ruralni razvoj u jugoistočnoj Evropi (SWG) učestvovao na  XIX sastanaku Grupe zainteresovanih strana prekograničnog regiona „Drina-Tara“ koji je održan 14. novembar 2018. godine u Višegradu, Bosna i Hercegovina.  

Sastanak će bio posvećen iskustvima u implementaciji aktivnosti baziranih na pristup razvoja teritorije u 7(sedam) prekograničnih regiona sa posebnim osvrtom na prekogranični region „Drina-Tara“ u sklopu projekta finansiranog od strane Evropske Unije: “Regionalna saradnja i umrežavanje u oblasti poljoprivrede, ruralnog i ekonomskog razvoja prekograničnih područja”, kao i planiranju naredne faze projekta usmjerene na diverzifikacije ekonomskih aktivnosti u ruralnim prekograničnim područjima kroz uspostavljanje malih lanaca vrijednosti.

Na sastanku su dogovoreni naredni koraci u radu koji se tiču projekata u oblasti  turizma i poljoprivrede i ruralnog razvoja. Takođe, sastanak je bio dobra prilika da se dogovore buduće aktivnosti u regionu: implementacija podržanih manifestacija, podrška u cilju pripreme predloga projekata za apliciranje kod dostupnih fondova, studijska posjeta za članove grupe zainteresovanih strana, Forum poljoprivredne politike.

Regionalni ekspert iz oblasti poljoprivredno-prehrambrenih proizvoda, Predrag Marković, je prezentovao podatake prikupljene u cilju mapiranja lanaca vrijednosti poljoprivredno prehrambenih proizvoda i njhovog razvoja.

Devetnaesti  sastanak grupe zainteresovanih strana u prekograničnom regionu ,,Drina Tara“ je održan u u sklopu SWG EC projekta ,,Regionalna saradnja i umrežavanje u oblasti poljoprivrede, ruralnog I ekonomskog razvoja prekograničnih područja“

SWG (Standing Working Group for regional rural development in the South Eastern Europe) je međunarodna međuvladina organizacija, koja se sastoji od članova vladinih institucija odgovornih za poljoprivredu i ruralni razvoj

Region je uspostavljen u okviru EC projekta ,,Regionalna saradnja i umrežavanje u oblasti poljoprivrede, ruralnog i eknomoskog razvoja prekograničnih područja“.

 

 

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor