AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE UTVRDILA: Dragić Rabrenović direktor Radija Bijelo Polje, prekršio Zakon o sprečavanju korupcije

Agencija za sprečavanje korupcije je donijela Odluku kojom je utvrdila da je Dragić Rabrenović, direktor Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje, kao javni funkcioner prekršio član 7 Zakona o sprečavanju korupcije, a u vezi sa članom 17, 40, 77 Zakona o elektronskim medijima i članom 46 Statuta Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje.

Na kraju Odluke agencije za sprečavanje korupcije se navodi da na osnovu navedenog nesumnjivo je utvrdjeno da je Dragić Rabrenović, dana 03.02.2016. godine imenovan na javnu funkciju direktora Lokalnoh javnog emitera Radio Bijelo Polje, dok je njegova supruga- bračni drug bila zaposlena u Radiju Bijelo Polje, a što je suprotno odredbama člana 7 Zakona o sprečavanju korupcije, a u vezi sa članom 17, 40 i77 Zakona o elektronskim medijama i članom 46 Statuta Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje.

Iz NVO,,Euromost“ za Portal sjevercg su kazali da je ovo očekivana Odluka.

,,Euromost je ukazivao na sve ove nezakonitosti, što je bio i jedan od razloga da podnesemo tužbu Upravnom sudu koja je usvojena, protiv Odluke bjelopoljskog Lokalnog parlamenta, koji je nezakonito izabrao stare članove u Savjet Radija Bijelo Polje“ kazali su u ovoj organizaciji.

Da je tadašnji Savjet nezakonito  izabrao Dragića Rabrenovića za direktora Radija Bijelo Polje, dovoljno je bilo pročitat Zakon o elektronskim medijima i kako se biraju članovi Savjeta, kao i direktor Lokalnog javnog emitera. U prilogu tome govori i član 40 Zakona o elektronskim medijima, koji se pominje u Odluci agencije za sprečavanje korupcije, gdje je propisano da za direktora ne može biti imenovano lice koje po ovom zakonu nemože biti član Savjeta.Takodje članom 46 Statuta Lokalnog javnog emitera Radija Bijelo Polje propisano je da za direktora ne može biti imenovano lice koje u skladu sa zakonom, Odlukom i Statutom Radija Bijelo Polje ne može biti član Savjeta Radija Bijelo Polje.

Zakonom o elektronskim medijima, propisano je pored ostalog, da članovi Savjeta ne mogu biti poslanici i odbornici, kao i lica koja se nalaze sa njima u krvnom srodstvu u prvoj liniji, bez obzira na stepen srodstva u pobočnoj liniji, do drugog stepena srodstva i srodstvu po tazbini. Prema tome, bivši Savjet nije mogao izabrati za direktora ovog radija Dragića Rabrenovića, jer je u srodstvu po prvoj liniji sa poslanikom DPS-a Tarzanom Miloševićem, čije Rabrenović sestrić.

      Takodje, su se bivši članovi Savjeta koji se još vode kao članovi i gdje pojedinci još zastupaju taj radio, stavili iznad Zakona o elektronskim medijima, kao i Odluke o organizovanju lokalnog javnog emitera Radija Bijelog Polja, kada su su 25.01.2012 godine donijeli odluku, da nije potrebno da Savjet bira ovlašćenog revizora, za izradu periodičnih i godišnjih obračuna i usvaja izvještaj revizora. Ovo je razlog da još niko ne zna, kako je ovaj radio poslednjih pet godina trošio sredstva gradjana Bijelog Polja u visini od 700. hiljada eura, a što je još veći apsurd, da  bjelopoljski lokalni parlament, još ne smije da donese Odluku, da se izvrši finasijska revizija poslovanja Radija Bijelo Polje za poslednjih pet godina.

Nakon Odluke agencije za sprečavanje korupcije, očekujemo da direktor radija Bijelog Polja Dragić Rabrenović odma podnese ostavku na ovo mjesto. Nakon izbora novog Savjeta koji je još u toku, očekujemo da isti shodno Zakonu o elektronskim medijima postave vršioca dužnosti direktora i raspišu javni poziv za novog direktora. Takodje, očekujemo da lokalni parlament donese Odluku da se izvrši revizija utrošenih sredstava za poslednjih pet godina, shodno Zakonu o elektronskim medijima i Odluci o organizovanju lokalnog javnog emitera Radija Bijelo Polje. Euromost će ovo i pismeno zatražiti  od predsjednika Opštine Aleksandra Žurića, Skupštine Džemala Ljuškovića kao i od Odbora za izbor i imenovanje, kazali su na kraju iz NVO,,Euromost“.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor