Afera Plantaže: Lisice spremne za dva bliska ortaka Mila, Aca i Ane Đukanović!

Zahvaljujući odlukama Odbora direktora, Državno preduzeće „13. Jul Plantaže“ oštećeno je za više miliona evra od poslova sklopljenih sa fiktivnim kompanijama OMP ENGINEERING doo i PLANT-OMP doo, a čiji su vlasnici bili bliski ortaci Mila i Aca Đukanovića- Oleg Obradović i Miodrag Ivanović, dobro poznata lica još iz velike afere „Telekom“.
 

Crnogorska policija već je uhapsila bivšu izvršnu direktorku kompanije „13. jul Plantaže“ Vericu Maraš, čime su nastavljana hapšenja bivših rukovodilaca te kompanije, jer su u okviru ove istrage u julu uhapšeni nekadašnji predsjednik i članovi Odbora direktora Veselin Vukotić, Božo Mihailović, Đorđije Rajković i Sead Šahman.

Borba je već ranije pisala da bi SDT morao u narednom periodu proširivati istragu i na dobro poznata lica koja su juna mjeseca ove godine oslobođena od optužbi da su zloupotrebom službenog položaja pribavili korist od 2,3 miliona evra kompaniji „Rawleigh Trading“ iz Londona na ime fiktivnog ugovora o konsultantskim uslugama ispitivanja tržišta telekomunikacija, a na štetu Telekoma.

Pljačka državne imovine u “Plantažama“ je kao i u mnogim drugim slučajevima odrađena na jedan bezobziran i očevidan način. Prvo je formirana fiktivna kompanija OMP ENGINEERING doo (PIB: 02771683) dana 20.11.2009. sa sjedištem u Podgorici na adresi: Jovana Tomaševića 13 i u vlasništvu: Oleg Obradović, vlasnik 60% i odgovorno lice, Miodrag Ivanović, suvlasnik 30% i C B consulting company doo, Zenica, suvlasnik 10%.

Ova kompanija je dobila namješten tender o navodnoj preradi sekundarnih sirovina iz “Plantaža“. Nakon toga “Plantaže“ i OMP ENGINEERING formiraju zajedničku kompaniju PLANT-OMP doo. u kojoj posjeduju po 50% udjela. Kompanija PLANT-OMP doo nikad nije imala bilo kakve prihode, niti je šta radila ili privređivala. Kako bi izvukli novac iz Plantaža pokreće se sudski spor oko navodne „štete“ iz poslovanja koju je pretrpjela kompanija OMP ENGINEERING doo, iako je ta kompanija imala osnivački kapital od 0,00 evra, što se može vidjeti iz njihovih osnivačkih papira.

Početkom 2012.godine je Komisija za hartije od vrijednosti SAD-a objavila da je Deutsche Telekom, navodno, preko svoje podružnice crnogorskim zvaničnicima u postupku privatizacije isplatio mito. U tužbi Komisije se navodilo da su podmićivanje omogućila dva člana uprave Crnogorskog Telekoma i advokatica, sestra tada najvišeg vladinog funkcionera (Ana Đukanović). Dokumenta vezana za tu korupcionašku aferu su poslata našem SDT-u, ali se po njima ništa nije preduzimalo. Bivši SDT Katnić je nekoliko puta ponavljao da u toj aferi nema ni “udaljene sumnje“ u upletenost porodice Đukanović u korupciju.

Oleg Ob­ra­do­vić, biv­ši di­rek­tor Od­bo­ra di­rek­to­ra Te­le­ko­ma i Pr­ve ban­ke, ra­njen je 27. maja 2015. godine u bli­zi­ni Teh­nič­ke ško­le u Pod­go­ri­ci. Na nje­ga je kada je izašao iz vozila za­sad ne­po­zna­to li­ce is­pa­li­lo vi­še hi­ta­ca od ko­jih ga je je­dan po­go­dio u no­gu. Iz po­li­ci­je je sa­op­šte­no da je na­kon puc­nja­ve na­pa­dač po­bje­gao sa li­ca mje­sta, a Ob­ra­do­vić je tran­spor­to­van u Kli­nič­ki cen­tar gdje su mu kon­sta­to­va­ne lak­še tje­le­sne po­vre­de.

Kao prijatelj i poslovni partner Ane Đukanović, Oleg Obradović je potencijalno nezgodan svjedok u procesima protiv nje, zbog čega je Katnić odbacivao sve optužbe protiv njega. Međutim, izgleda da su se stekli svi uslovi da pomenuti Obradović, ali i Ivanović konačno budu izvedeni pred lice pravde. Prvo za slučaj pljačke “Plantaža“, a onda i za “Telekom“ i sve ostalo.

izvor.adria tv

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor