Sjever pod bijelim pokrivačem

Kako je i najavio Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju na sjeveru Crne Gore jutros je počeo da pada snijeg. Prema podacima Zavoda, od 7 časova na Žabljaku je palo 50 cm snijega, u Kolašinu 45, Šavniku 30, Pljevljima 29, Andrijevici 26, Bijelom Polju 26, Beranama i Plavu 20.

Migracija potresa Petnjicu

Iz Udru­že­nja „Vri­jed­ne ru­ke“ upo­zo­ri­li su da mi­gra­ci­ja sta­nov­ni­štva na pod­ruč­ju Bi­ho­ra po­pri­ma za­bri­nja­va­ju­ći ka­rak­ter. Is­ta­kli su da su ta­kvu kon­sta­ta­ci­ju naj­bo­lje po­svje­do­či­li mi­nu­li lo­kal­ni iz­bo­ri na ko­ji­ma je pra­vo gla­sa u op­šti­ni Pet­nji­ca is­ko­ri­sti­lo sve­ga 3.018 bi­ra­ča ili 48,66 od­sto, od ukup­nog bro­ja upi­sa­nih. Sma­tra­ju da je po­sli­je sve­ga po­treb­no na­pra­vi­ti struč­ne ana­li­ze i […]

Štrajkovaće ako ne dobiju 200 hiljada

Biv­ši rad­ni­ci i po­vje­ri­o­ci bje­lo­polj­skog Vun­ka u ste­ča­ju tra­ži­li su od Vla­de da se u ko­rist njih 144 od­rek­ne di­je­la po­tra­ži­va­nja od 200 hi­lja­da eura. Pred­stav­nik rad­ni­ka De­si­mir Mi­nić je na ju­če­ra­šnjem zbo­ru ka­zao ka­ko oče­ku­ju da im Vla­da pre­ko Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja iza­đe u su­sret da do­bi­ju ono što je nji­ho­vo. U pi­ta­nju su neo­be­zbi­je­đe­na […]

Povodom Medjunarodnog dana osoba sa invaliditetom, dom starih iz Bijelog Polja donirao televizor trinaestogodišnjem Mirzi Eroviću koji živi u Ličinama(Video)

Povodom Medjunarodnog dana osoba sa invaliditetom, dom starih iz Bijelog Polja donirao je televizor trinaestogodišnjem Mirzi Eroviću koji živi u Ličinama, planinskom selu 40 kilometara udaljenom od Bijelog Polja.   Mirza je dječak sa posebnim potrebama, koji se nalazio u kombiju kada se početkom ove sedmice prevrnuo u mjestu Sipanje, gdje je popvrijedjeno više djece, […]