Ašanin demantovao Medojevića: Stan u Sutomoru renovirali novcem građana Mojkovca

Nakon što je predsjednik mojkovačkog odbora Građanskog pokreta URA Ivan Ašanin, kako je to i ranije najavljeno, javnost upoznao sa činjenicom da je predsjednik opštine Dejan Medojević dodijelio sredstva Turističke organizacije (TO) Mojkovca za renoviranje stana u Sutomoru, koji je u vlasništvu direktorice Turističke organizacije Magdalene Mrdović, predsjednik Opštine je kazao da je riječ o „apsolutnoj […]

Prirodnim ljepotama protiv narkomanije

Spro­vo­de­ći pro­je­kat ko­ji je odo­bri­la Ko­mi­si­ja za ras­po­dje­lu di­je­la pri­ho­da od iga­ra na sre­ću NVO ,,Euro­most” je za sred­njo­škol­ce iz Bi­je­log Po­lja or­ga­ni­zo­va­la bo­ra­vak na Ko­mo­vi­ma u et­no-se­lu Štav­na. Po­red upo­zna­va­nja sa pre­li­je­pim pred­je­li­ma Ko­mo­va, or­ga­ni­zo­va­no je i pre­da­va­nje na te­mu ,,Kroz pri­ro­du pro­tiv nar­ko­ma­ni­je i svih ob­li­ka za­vi­sno­sti”. ,,Euro­most” će na­sta­vi­ti s ova­kvim ak­tiv­no­sti­ma, […]

Mrtve životinje plutaju Limom

Jed­na od naj­a­trak­tiv­ni­jih ri­je­ka za spla­va­re­nje, ri­je­ka Lim u svom to­ku kroz Cr­nu Go­ru po­sled­njih da­na na uda­ru je ne­sa­vje­snih gra­đa­na, ko­ji u nju po­red sme­ća ba­ca­ju i mr­tve ži­vo­ti­nje. Po­sle is­pu­šta­nja kr­vi i fe­ka­li­ja, ju­če su na fej­sbuk stra­ni­ci „Pod­go­rič­ki vre­me­plov” ob­ja­vlje­ne fo­to­gra­fi­je mr­tve di­vlja­či u ko­ri­tu Li­ma u bli­zi­ni Pla­va. NVO Euro­most do­sta­vi­la […]

Jonica: ,,Staviću tačku na podjele u SNP-u“

Prihvatila sam kandidaturu za predsjednika SNP-a. Kandidovaću se iz istih onih razloga zbog kojih sam se prije više od 19 godina učlanila u partiju zbog toga što vjerujem u SNP, saopštila jeSnežana Jonica, funkcioner Socijalističke narodne partije (SNP). „Kandidovaću se i zbog toga što sam sigurna da borba za istinu i pravdu koja nas je […]