Rožaje: PRIVREDNICI KRITIKOVALI LOKALNU UPRAVU I USTANOVE ZBOG LOŠE SARADNJE S DIJASPOROM: ,,Sta­vi­li kra­va­te, pa za­bo­ra­vi­li ko ih je do­veo na vlast“

U okvi­ru ma­ni­fe­sta­ci­je „Da­ni di­ja­spo­re”, a u or­ga­ni­za­ci­ji Cen­tra za me­đu­na­rod­nu sa­rad­nju i di­ja­spo­ru, u Ro­ža­ja­ma je odr­žan okru­gli sto ,,De­tek­to­va­nje pro­ble­ma u ko­mu­nik­ci­ji i sa­rad­nji sa di­ja­spo­rom i me­ha­ni­zmi nji­ho­vog po­bolj­ša­nja”. Sku­pu je pri­su­stvo­va­lo sve­ga ne­ko­li­ko pri­vred­ni­ka iz ino­stran­stva. Otva­ra­ju­ći skup, pred­sjed­nik Op­šti­ne Ejup Nur­ko­vić je po­no­vio po­ziv in­ve­sti­to­ri­ma da otva­ra­ju rad­na mje­sta, is­ta­kav­ši […]

Opština Bijelo Polje odmah da uradi analizu vode Lima

Nevladina organizacija “Euromost” i Sportsko – ribolovno društvo “Sinjavac“ uputili su pisani poziv predsjedniku opštine Bijelo Polje Aleksandru  Žuriću, da odmah naloži analizu vode Lima zbog čestih zagađenja i da o istoj obavijesti građane. “Ovdje se bar ne radi o politici, već o spasu ove rijeke  i zdravlju građana. Čitavo područje pored Lima, od Potkrajaca do […]